Elállási Nyilatkozat minta

Elállási nyilatkozat minta letöltése

Elállási nyilatkozatminta
A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni,
amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.
A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a
beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

 1. § E rendelet alkalmazásában:
 2. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;
 3. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 4. járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül
  kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul,
  amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;
 5. jelentős átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése,
  bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül
  a) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági
  eljáráshoz kötött építési tevékenység;
  b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építményhomlokzati
  felületet érintő utólagos hőszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét, az összes
  homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének megváltoztatását magában
  foglaló tevékenység; vagy
  c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő,
  alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.
 6. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre
  meghatározott kötelező jótállás;
 7. nyilvános árverés: olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverező által
  lefolytatott átlátható, versenyszerű licitálás keretében szerződéskötésre tesz ajánlatot a
  fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetősége számukra
  biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak
  szerint szerződést köt. Nem minősül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások
  rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata;
 8. pénzügyi szolgáltatás: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében
  eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek
  Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenysége;
 9. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék
  adásvételére irányuló szerződésnek;
 10. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak
  az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
  tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD,
  a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 11. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti
  termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű
  fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek
  kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 12. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
  távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
  különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
  hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
  eszköz;
 13. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott
  dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy
  meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;
 14. üzlethelyiség:
  a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;
  b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;
 15. üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
  a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő
  helyen kötöttek meg;
  b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott
  körülmények között;
  c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
  eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű
  fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás
  üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
  d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy
  szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
 16. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.
 17. § E rendelet alkalmazásában
  a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló
  szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is köteles;
  b) nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett
  értékesítő tevékenység.
  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
  Címzett:
  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
  jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
  szerződés tekintetében:2
  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  A fogyasztó(k) neve:
  A fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  Kelt:
  1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefaxszámának
  és elektronikus levelezési címének megjelölése.
  2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
  3 A megfelelő jelölendő”